• Kunstgras en gezondheidsrisico's

  Update 18-5-2017
  Het college van B en W heeft besloten om rubbergranulaat als instrooimateriaal te handhaven. Het besluit hierover was uitgesteld omdat het college de resultaten wilde afwachten van een vergelijking naar alternatieve typen instrooimateriaal. De vergelijking, opgesteld door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), geeft volgens het college onvoldoende aanleiding om een alternatief te kiezen. Aan sommige alternatieven kleven ook bezwaren, bovendien is er vaak nog onvoldoende praktijk- en gebruikerservaring om een keuze te kunnen maken voor een alternatief instrooimateriaal.  Het college besluit daarom de kunstgrasvelden te blijven instrooien met rubbergranulaat. (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/09-mei/10:00/Het-gebruik-van-rubbergranulaat-als-instrooimateriaal-bij-toplaag-renovaties-en-de-aanleg-van-voetbal-kunstgrasvelden-continueren) De Haarlemse voetbalverenigingen zijn betrokken bij dit besluit en hebben zich niet negatief uitgesproken over continuering van rubbergranulaat als instrooimateriaal op de voetbalvelden. Haarlem zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. De afgelopen maanden zijn, naar aanleiding van een uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgras met rubbergranulaat , vragen gerezen over de veiligheid van rubbergranulaat als instrooimateriaal. RIVM heeft daarop, in opdracht van minister Schippers, een onderzoek laten uitvoeren. Het RIVM komt tot de conclusie dat de kankerverwekkende PAK’s (PolycyclischeAromatische Koolwaterstoffen) die in het rubbergranulaat besloten zitten, nauwelijks vrijkomen. Dat komt doordat de stoffen in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijk effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar,  en kan op de kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig worden gespeeld, aldus het RIVM. De KNVB, de GGD GHOR en de VSG delen deze conclusie van het RIVM. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/december/Beoordeling_gezondheidsrisico_s_door_sporten_op_kunstgrasvelden_met_rubbergranulaat Vragen Wij kunnen ons voorstellen dat het besluit tot vragen leidt. U kunt uw vragen stellen aan sport@haarlem.nl. Uw vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord. Uiteraard is ook het bestuur van DSS Voetbal beschikbaar wanneer er vragen zijn.
   
  Update 18-2-2017
  Na alle voorgaande berichtgevingen over de risico’s van het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat, is er woensdag 15 februari door Zembla opnieuw een uitzending aan dit onderwerp gewijd. In deze uitzending is o.a. aandacht besteed aan nieuw  onderzoek dat is uitgevoerd door de VU Amsterdam. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt de stelligheid van de conclusie van het RIVM betwijfeld en geconcludeerd dat uitgebreidere studies nodig zijn. In reactie op de uitzending van Zembla heeft het RIVM aangegeven het nieuwe inzicht uit dit onderzoek serieus te nemen, maar nog onvoldoende informatie te hebben en daarmee geen aanleiding te zien om de eerdere conclusie, dat spelen op rubbergranulaat veilig is, te herzien. We vinden het heel vervelend dat verschillende deskundigen tegenstrijdige signalen afgeven. Daardoor ontstaat bij spelers, ouders en hun verenigingen opnieuw ongerustheid over de veiligheid van het spelen op kunstgras. Het bestuur acht zich nog steeds niet deskundig op dit gebied. Maar we voelen ons wel enorm verantwoordelijk voor al onze leden (jong en oud) die op het kunstgras voetballen en trainen. Het bestuur van DSS is van mening dat de nieuwe informatie geen aanleiding geeft tot wijziging van het beleid. Wel gaan wij komende week actie ondernemen richting het collectief van Haarlemse verenigingen en met de Gemeente Haarlem en SRO contact zoeken om hun standpunt te vernemen.

  Link naar brief gemeente aan sportverenigingen

   
   
  Update 28-12-2016
   
  Vorige week nog vlak voor de Kerst kwam (gelukkig) in het nieuws dat het spelen op onze kunstgrasvelden geen gevaar voor de gezondheid inhoudt. Het persbericht dat hierop inging was voor de gemeente en wethouder Merijn Snoek aanleiding de Haarlemse verenigingen uit te nodigen om het vervolg te bespreken. Alle Haarlemse voetbalclubs met kunstgrasvelden trekken hierin gezamenlijk op. Resultaat van het overleg was voortzetting van het huidige beleid en de gemeente ziet geen aanleiding de huidige velden te vervangen. Bij vervanging van velden zegde de wethouder toe alternatieven te willen onderzoeken.
   

    Update 28-11: Zembla, Kunstgras en Gezondheidsrisico’s In de berichtgeving van de NOS op 27 november werd uitgebreid ingegaan op de korrels en de risico’s voor de volksgezondheid. Betoogt werd dat op basis van het gebruiken van de "consumentenschaal" de korrels een veel te groot risico vormden. In het toegevoegde commentaar werd aan gegeven dat wanneer dit al het geval is een direct gevaar nog steeds niet aan de orde is. Natuurlijk baart het probleem van de korrels het bestuur van DSS nog steeds grote zorgen. Uiteraard is elk risico, hoe klein ook, niet acceptabel. Desalniettemin zien we in de huidige berichtgeving geen aanleiding om het huidige standpunt aan te passen. Dit betekent dat we het onderzoek van het RIVM, wat over enkele weken beschikbaar is, afwachten en scharen we ons hiermee achter het beleid van de gemeente, de SRO, de KNVB en alle Kennemerse voetbalclubs. https://www.haarlem.nl/nieuws/rubbergranulaat-op-kunstgrasvelden/   Update 5-11: Zembla, Kunstgras en Gezondheidsrisico\\'s De rubberkorrels stonden deze week, na een tijdje relatieve rust, weer meer in het nieuws. Reden: het RIVM is nu begonnen aan het onderzoek van de velden in Nederland waar mogelijk gezondheidsrisico’s bestaan. Op 100 velden in Nederland worden monsters genomen, waaronder ook bij een club in Haarlem. De gemeente houdt, volgens afspraak, de clubs goed op de hoogte van de voortgang. De onderzoeksopzet van RIVM is vorige week tijdens de eerste maatschappelijke klankbord vergadering met verschillende stakeholders uitvoerig besproken. Deze klankbordgroep (bestaande uit landelijke organisaties) zal met grote regelmaat bijeenkomen om signalen en vragen die leven in de maatschappij en binnen komen bij deze organisaties, in beeld te brengen en met elkaar te delen. Tijdens de vergadering is door het RIVM nogmaals benadrukt dat er geen reden is te stoppen met sporten op de velden met SBR-rubbergranulaat. Het RIVM voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Naast dit onderzoek loopt tegelijkertijd een literatuur onderzoek. De afgelopen jaren zijn er in meerdere landen onderzoeken uitgevoerd naar rubbergranulaat. Met literatuuronderzoek brengt het RIVM in kaart wat er nu bekend is over rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Daarnaast wordt er een overzicht gemaakt van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving. Hiervoor heeft het RIVM onder andere contact met ECHA (European Chemicals Agency) en EPA (Environmental Protection Agency), omdat zij op dit moment ook onderzoek doen naar dit onderwerp. De resultaten van beide onderzoeken moeten eind 2016 bekend zijn. De gemeente Haarlem en ook DSS blijft zich richten op de landelijke lijn en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Update 16-10: Zembla, Kunstgras en Gezondheidsrisico\\'s Maandag 10 oktober hebben de KNVB, RIVM en Vereniging Sport en Gemeenten gesproken over de situatie van de kunstgrasvelden. Dit onderwerp stond woensdagavond 12 oktober ook op de agenda tijdens een bijeenkomst van vele Haarlemse en Heemsteedse clubs, directeur amateurvoetbal KNVB Jan Dirk van der Zee, de gemeente Haarlem en SRO (beheerder van kunstgrasvelden in de regio). Deze bijeenkomsten hebben extra informatie opgeleverd die we graag met jullie delen, in aanvulling op ons bericht van 6 oktober. Geen extra maatregelen, wel douchen douche Het RIVM heeft maandag nogmaals benadrukt dat sporten op de kunstgrasvelden gewoon mogelijk is. Ze baseren zich op meerdere studies naar het rubbergranulaat op de velden. De KNVB steunt deze opvatting. Ook de gemeente Haarlem en SRO gaan mee in deze lijn. De KNVB neemt geen extra maatregelen ten aanzien van het voetballen op kunstgras; het wedstijdprogramma wordt niet aangepast, ook trainingen kunnen doorgang vinden. Het RIVM adviseert spelers wel om na wedstrijden en trainingen te douchen en kinderen niet met de rubberkorrels te laten spelen. Extra onderzoek voor het eind van 2016 In reactie op de zorg en onzekerheid die bij verenigingen, spelers en ouders zijn ontstaan na de uitzending van Zembla (waarin één van de RIVM onderzoeken ter discussie is gesteld) wordt nu wel extra onderzoek gestart. Het Ministerie van VWS heeft uit voorzorg opdracht gegeven voor dit extra onderzoek, waarvan de resultaten voor de kerst beschikbaar moeten zijn. De KNVB, gemeenten en verenigingen zijn blij dat dit extra onderzoek met spoed wordt uitgevoerd. Voor het onderzoek wordt o.a. een steekproef gedaan op 50 ?? 100 verschillende velden. Om de steekproef zo representatief mogelijk te maken helpt de KNVB bij de selectie van velden. Plan ‘B’ Als Haarlemse voetbalverenigingen hebben we er bij de KNVB, gemeente en SRO op aangedrongen om, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek, al een plan te ontwikkelen dat rekening houdt met alle mogelijke uitkomsten. Ook met een scenario waaruit zou blijken dat er toch sprake zou zijn van een reëel gezondheidsrisico. De KNVB en gemeente hebben dit toegezegd. Verenigingen worden van de voortgang van het onderzoek en de plannen op de hoogte gehouden. Tot slot: Ook uit onze vereniging zijn vragen gekomen over de mogelijkheid om de rubberkorrels te vervangen door kurk, kokos of ander materiaal. Deze vraag hebben we aan SRO voorgelegd. In algemene zin hebben ze aangegeven dat de mogelijkheid om korrels te vervangen van verschillende factoren afhangt. Zowel het type veld (in afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in type kunstgras elkaar snel opgevolgd) als de leeftijd / gebruiksduur van velden zijn daarvoor van belang. Niet ieder veld leent zich dus voor het vervangen van korrels. SRO brengt de mogelijkheden nu voor alle 20 kunstgrasvelden in Haarlem in beeld. Er is nog geen uitsluitsel over de mogelijkheden of kosten van het vervangen van korrels. Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Het spreekt voor zich dat de gezondheid van spelers niet in gevaar mag worden gebracht. Als vereniging volgen we daarin het advies van de KNVB, gemeente Haarlem en deskundigen. Dat wil zeggen dat trainingen en wedstrijden doorgang vinden. Als er in aanvulling op de huidige lijn van de KNVB of gemeente nadere aanwijzingen/maatregelen volgen zullen we die vanzelfsprekend opvolgen. Wel willen we waar mogelijk zo creatief mogelijk zijn in het gebruik van het sportpark en dan met name de velden die niet met korrels zijn bestrooid. Bij DSS zijn dat de velden 3 en 4 en het honkbalveld. Waar mogelijk zetten we deze velden in voor de jongere jeugd. Deze situatie zal in ieder geval  tot de kerst gehandhaafd blijven.   Bericht 6-10-2016 Woensdagavond 5 oktober werd er in de uitzending van Zembla gewag gemaakt van het feit dat de kunstgrasvelden in Nederland door het gebruik van rubber van versnipperde autobanden gevaar zou kunnen inhouden voor de volksgezondheid. Er is kritiek op eerder gedaan onderzoek hiernaar wat aangaf dat er geen risico’s waren; dat onderzoek zou onvoldoende representatief zijn. In een onlangs gehouden vergadering met de SRO/Gemeente (Gemeente is eigenaar van de velden) werd ons te kennen gegeven dat de kunstgrasvelden in Haarlem voldoen aan de strengste eisen van kwaliteit en wet. Omdat wij ook erg bezorgd zijn, hebben wij de gemeente nogmaals gevraagd om haar standpunt en inmiddels heeft zij via de wethouder gereageerd. Zie ook onderstaande brief De KNVB is van mening dat "hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich mee brengen, de bevindingen van Zembla zorgvuldig bekeken moeten worden en indien nodig er vervolgonderzoek moet komen". Zie http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20740/knvb-bevindingen-zembla-zorgvuldig-bekijken   Op deze zelfde website geeft de KNVB aan te vertrouwen op verschillende onderzoeken van het RIVM waarin werd aangetoond dat "kunstgras veilig is". Op basis van het standpunt van de KNVB en de gemeente heeft het bestuur van DSS besloten om (vooralsnog) geen maatregelen te treffen om wedstrijden op ons complex te verbieden. Tevens staan wij op het standpunt dat dit gemeente of landelijk breed dient te worden opgepakt. Voor meer vragen over dit onderwerp, zie http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden Met vriendelijke groet, Aart Louwrier Voorzitter DSS Voetbal aartlouwrier@dssvoetbal.nl Link naar brief gemeente aan sportverenigingen