• Welkom bij DSS! Door Samenspel Sterk, al meer dan 100 jaar! DSS staat voor SPORT! S portiviteit lezier penheid espect eamgeest  P O R T Wat allemaal in 1919 begon door een paar Haarlemsche jochies Onze vrouwenafdeling behoort tot de grootste van Nederland! Ook zo'n zin om bij DSS te voetballen? Klik hier voor een gratis proefles >>
 • DSS staat voor een veilig sportklimaat

  DSS hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat. Daarom vragen wij een VOG aan voor alle trainers, coaches en leiders bij DSS. Daarnaast hebben we als club ook duidelijke gedragsregels. De gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

  Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

  Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. 

  Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. 

  De club vindt het dan ook belangrijk om deze regels te delen met (ouders van) onze leden en om aan begeleiders en andere vrijwilligers te vragen de gedragsregels te onderschrijven.

 • Gedragsregels

  Deze gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

  Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Vrageover de gedragregels?

  Neem dan contact op met de coordinator DSS=Sport (Commissie Sport en Respect), coordinatordss-sport@dssvoetbal.nl 

 • VOG proces

  Start je als coach, trainer of begeleider van een jeugdteam? Of werk je op een andere manier voor het eerst bij DSS met minderjarigen? Dan vraagt de club voor jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De VOG is verplicht voor onze nieuwe vrijwilligers.

  Een VOG geeft aan dat er geen bezwaar is dat je belast bent met de zorg voor minderjarigen. Deze verklaring vragen we voor je aan bij de dienst Justis, onderdeel van ministerie van Veiligheid en Justitie. Heb je geen VOG? Dan kun je bij DSS niet als vrijwilliger werken met minderjarigen. Lees meer over de VOG op de website van Justis.

  Zo ontvang je je VOG:

  • We vragen je om ons je e-mail door te geven.
  • DSS vraagt de VOG dan voor jou aan, zonder kosten voor jou.
  • Je krijgt vervolgens het verzoek om met jouw DigiD in te loggen op een website. Op deze website kun je de aanvraag zelf afhandelen.
  • Binnen enkele dagen heb je de VOG in de bus.
  • Lever tot slot de VOG in bij DSS. Dat kan op zaterdag of zondag bij de wedstrijdtafel in de DSS-kantine. Daar wordt de VOG gecontroleerd en de afgiftedatum registreren.

  Vragen over de VOG?

  Neem contact op met de coordinator Verklaring Onbesproken Gedrag (VOG), vog@dssvoetbal.nl