• Update

   6/11/2018 ALV verslag toegevoegd

  24/10/2018: Agenda

 • Uitnodiging ALV 2018

  Datum: woensdag 14 november 2018

  Plaats: in het clubgebouw

  Aanvang: 20.00 uur

  Hierbij de documentatie ten behoeve van de Algemene ledenvergadering op woensdag 14 november 2018. Deze documentatie bestaat uit het verslag van de ALV van vorig jaar en de jaarverslagen van de verschillende commissies.

  Het financiële verslag is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar de penningmeester, het mailadres is penningmeester@dssvoetbal.nl.

  Tevens zal in de bestuurskamer vanaf 7 november een aantal exemplaren van deze documentatie (inclusief financieel verslag) beschikbaar zijn (postbakje M.Groen).

  Er wordt tijdens de ALV geen tijd vrijgemaakt om de verschillende verslagen te lezen, aangezien iedereen deze documentatie ruim voor de ALV kan verkrijgen en inzien.

   

  1:      Opening
  2:      Ingekomen stukken en of mededelingen 
  3:      Notulen jaarvergadering d.d. 15 november 2017
  4:      Jaarverslagen:    a: secretariaat        b: seniorencommissie      c: vrouwenafdeling

                                     d: jeugdcommissie e: zaalvoetbalcom­missie  f: communicatiecommissie
  5:      Financiën:

         A: Financieel verslag boekjaar 2017/2018

         B: Verslag kascontrole commissie

         C: Verkiezing kascommissie

         D: Begroting 2018/2019

         E: Vaststelling contributie 2018/2019

  6:      Verkiezing bestuur

  De heren Aart Louwrier en Marc Groen zijn aftredend bestuurslid; zij zijn beiden herkiesbaar.

  Eventuele (tegen)kandidaatstelling door de leden dient, voorzien van de handteke­ning van tenminste 5 stemgerechtigde leden en vergezeld van de bereidverklaring van de betrokken kandidaat dat de kandidatuur wordt aanvaard, uiterlijk 11 november 2018 schrifte­lijk bij de voorzitter te zijn ingediend.

  7:      Verkiezing afgevaardigde Omni vereniging
  Het bestuur stelt als afgevaardigde voor de jaarvergadering van de Omni, de heer Marc Groen.
  8:      Jubilarissen
  9:      Nieuwe kledinglijn DSS
  10:    DSS 100 jaar
  11:    Rondvraag
  12:    Sluiting