• Algemene ledenvergadering

  Ieder jaar vindt bij DSS de algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar wordt deze gehouden op woensdag 20 november. Om 20:00 uur zijn alle leden van DSS welkom in ons clubhuis.

  Via een secretarieel jaarverslag geven we inzicht in wat DSS heeft gedaan het afgelopen jaar. Daarnaast geven we inzicht in financiële gegevens, zoals de inkomsten en uitgaven. 

  De volledige ALV documentatie vindt je HIER.

  Het financiële verslag is apart op te vragen bij Henk Paus, de penningmeester (penningmeester@dssvoetbal.nl)

  Vanaf woensdag 13 november zijn enkele papieren versies van de verslagen beschikbaar in de bestuurskamer (postbakje Marc Groen)

 • Agenda

  ALGEMENE LEDENVERGADERING RKVV DSS 2019

  Datum:     woensdag 20 november 2019

  Plaats:      in het clubgebouw

  Aanvang: 20.00 uur

  1:   Opening

  2:   Ingekomen stukken en of mededelingen

  3:   Notulen jaarvergadering d.d. 14 november 2018

  4:   Jaarverslagen:    a: secretariaat        b: seniorencommissie      c: vrouwenafdeling

                                     d: jeugdcommissie e: zaalvoetbalcom­missie  f: communicatiecommissie

  5:   Financiën:

         A: Financieel verslag boekjaar 2018/2019

         B: Verslag kascontrole commissie

         C: Verkiezing kascommissie

         D: Begroting 2019/2020

         E: Vaststelling contributie 2019/2020 

  6:   Verkiezing bestuur

  De heer Aart Louwrier is aftredend bestuurslid en herkiesbaar.

  De heer Edwin van Dijk is eveneens aftredend bestuurslid, maar niet herkiesbaar.

  De heer Stan Hoogteijling zal toetreden tot het bestuur en verantwoordelijk zijn voor de niet-selectieteams. 

  Eventuele (tegen)kandidaatstelling door de leden dient, voorzien van de handteke­ning van tenminste 5 stemgerechtigde leden en vergezeld van de bereidverklaring van de betrokken kandidaat dat de kandidatuur wordt aanvaard, uiterlijk 17 november 2019 schrifte­lijk bij de voorzitter te zijn ingediend.

  7:    Verkiezing afgevaardigde Omni vereniging

  Het bestuur stelt als afgevaardigde voor de jaarvergadering van de Omni, de heer Marc Groen.

  8:    Jubilarissen

  9:    Beleidsplan 2020-2025 (Beleidsplan pdf)

  10:  Rondvraag

  11:  Sluiting